http://www.sp36tychy.pl/files/dynamicContent/sites/g2vgls/images/pl/webpage_15/j8btyjgd/element_100/2/tutoring.jpg

Z przyjemnoci informujemy, 瞠 Szko豉 Podstawowa nr 1 im.ks.J霩efa Tischnera w Ligocie zakwalifikowa豉 si do elitarnego grona 64 szk馧 w Polsce, kt鏎e przyst雷i造 do Og鏊nopolskiego  projektu pn.

 

"Wychowa cz這wieka m鉅rego.

Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej

i resocjalizacyjnej z zastosowaniem

metody tutoringu szkolnego

jako profilaktyki pozytywnej problem闚

w polskiej szkole".

 

Celem projektu jest wdro瞠nie nowoczesnych form pracy z uczniem, opartych na metodzie tutoringu szkolnego. Udzia w tym przedsi瞝zi璚iu daje szanse na wprowadzenie do szko造 edukacji zindywidualizowanej i zaistnienie pozytywnych zmian  w wielu obszarach jej dzia豉lnoci.

Dzi瘯i dofinansowaniu MEN udzia w projekcie jest bezp豉tny.

Termin realizacji projektu : wrzesie 2017- czerwiec 2018

Celem projektu jest wdro瞠nie nowoczesnych form pracy z uczniem, opartych na metodzie tutoringu szkolnego. Udzia w tym przedsi瞝zi璚iu daje szanse na wprowadzenie do szko造 edukacji zindywidualizowanej i zaistnienie pozytywnych zmian  w wielu obszarach jej dzia豉lnoci.

UDZIA W PROJEKCIE UMO烊IWI W SZCZEG粌NOCI:

- wsp馧tworzenie w szkole klimatu opartego na pedagogice dialogu, budowanie wzajemnie ucz鉍ej si wsp鏊noty uczni闚, nauczycieli i rodzic闚;

- rozwijanie samodzielnoci i poczucia odpowiedzialnoci uczni闚 za sw鎩 proces uczenia si poprzez doskonalenie takich umiej皻noci jak: planowanie w豉snego rozwoju, wyznaczanie cel闚 i konsekwentne realizowanie przyj皻ych plan闚, samodyscyplina, prawid這wy wyb鏎 drogi 篡ciowej;

- wzrost u uczni闚 samoakceptacji i poczucia w豉snej wartoci , otwartoci i 篡czliwoci dla innych dzi瘯i czemu stan si  odwa積iejsi w podejmowaniu samodzielnych decyzji i g這szeniu w豉snych pogl鉅闚;

- uzyskanie przez nauczycieli  kompetencji skutecznego post瘼owania pedagogicznego wraz z odpowiednimi narz璠ziami organizacyjnymi i diagnostycznymi, kt鏎e pozwol na zbudowanie satysfakcjonuj鉍ych relacji zar闚no z uczniami  jak i  rodzicami.

O tutoringu:

- tutoring szkolny to efektywne wsparcie  pracy dydaktycznej oraz wychowawczo-opieku鎍zej nauczycieli;

- tutor  to indywidualny opiekun ucznia, kt鏎y przez budowanie relacji, wsp馧prac  i wsparcie podopiecznego, ma okazj poznawa jego potencja i skutecznie pracowa  nad rozwojem jego mocnych stron;

- relacja tutorska staje si baz rozwoju dla ucznia i nauczyciela. Ucze ma kontakt  z m鉅rym doros造m, nauczyciel czuje si w tej relacji spe軟iony i mo瞠 unikn寞 wypalenia zawodowego.

 

TUTORING DLA SZKOΧ JEST:

- uzupe軟ieniem lub zast雷ieniem dotychczasowego modelu wychowawstwa klasowego;

- szans na stworzenie przyjaznego rodowiska oraz zbudowanie indywidualnej relacji mi璠zy opiekunem tutorem, a jego wychowankiem;

- okazj do wprowadzenia w szkole innowacyjnego  modelu pracy pedagogicznej, kt鏎y wzmacnia diagnostyczno profilaktyczn funkcj procesu wychowawczo opieku鎍zego;

- sposobem na w章czenie rodzic闚 (pierwszych i najwa積iejszych wychowawc闚  i nauczycieli swoich dzieci) do procesu pedagogicznego;

- szans na zmniejszenie zachowa ryzykownych wr鏚 uczni闚;

 

   TUTORING DLA NAUCZYCIELA JEST:

- szans na rozpoznanie potencja逝 i mocnych stron uczni闚;

- mo磧iwoci udzielania uczniom skutecznego wsparcia w procesie wyznaczania  i realizowania cel闚;

- sposobem zwi瘯szenia satysfakcji z pracy i tym samym unikni璚ia wypalenia zawodowego,

- drog budowania autorytetu nauczyciela,

- szans na nowe, odwie瘸j鉍e spojrzenie na edukacj oraz relacj nauczyciel ucze,

- baz ci鉚貫go rozwoju zawodowego poprzez udzia w grupowych i indywidulanych spotkaniach superwizyjnych doskonal鉍ych tutor闚;

- mo磧iwoci zdobycia wiedzy, zestawu narz璠zi oraz praktycznych umiej皻noci do pracy metod tutoringu;     

Instytut Tutoringu Sskolnego

Realizatorem og鏊nopolskiego projektu Wychowa cz這wieka m鉅rego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problem闚 w polskiej szkole jest Instytut Tutoringu Szkolnego.

Instytut Tutoringu Szkolnego to plac闚ka Towarzystwa Edukacji Otwartej, kt鏎a kontynuuje dotychczasow (realizowan od roku 2008) dzia豉lno Towarzystwa na polu upowszechniania, badania i rozwoju tutoringu w owiacie.

Instytut Tutoringu Szkolnego to zesp馧 praktyk闚, kt鏎zy mog pochwali si wieloletnim dowiadczeniem w pracy w charakterze tutor闚 w szko豉ch publicznych i niepublicznych.

Instytut Tutoringu Szkolnego ma du瞠 dowiadczenie w implementacji tutoringu do szk馧 podstawowych, gimnazj闚 i szk馧 ponadgimnazjalnych w ca貫j Polsce.

Instytut Tutoringu Szkolnego jest niepubliczn plac闚k badawczo-rozwojow i szkoleniow. Celem dzia豉lnoci Instytutu jest badanie, monitorowanie, rozwijanie oraz upowszechnianie metody indywidualizacji procesu nauki i wychowania okrelanej jako tutoring szkolny.

Instytut promuje i upowszechnia myli i praktyki pedagogiczne Janusza Korczaka i Janusza Tarnowskiego b璠鉍ych podstaw pracy tutora szkolnego.

Misj Instytutu Tutoringu Szkolnego jest: wychowa cz這wieka m鉅rego.

Dyrektor merytoryczny Instytutu jest autorem licznych program闚 tutorskich, w szczeg鏊noci w zakresie tutoringu wychowawczo-rozwojowego, wdra瘸nych w formie innowacji na terenie ca貫go kraju.

Instytut posiada biura we Wroc豉wiu, Warszawie i Cz瘰tochowie, dzia豉 na terenie ca貫go kraju i za granic.

Turoring w naszej szkole

W szkole prace nad wdro瞠niem projektu rozpocz窸y si w styczniu 2017r. Po rozmowach kwalifikacyjnych z realizatorem projektu nasza szko豉 zosta豉 zakwalifikowana do elitarnego grona 64 szk馧 w Polsce, kt鏎e rozpocz窸y realizacje projektu Wychowa Cz這wieka M鉅rego. Okres przygotowawczy obejmowa szkolenie dyrektora, a nast瘼nie nauczycieli chc鉍ych by tutorami dla uczni闚. Ka盥y z nauczycieli tutor闚 sko鎍zy kurs obejmuj鉍y 64 godziny szkole teoretycznych i praktycznych. W naszej szkole obecnie prace jako tutor rozpocz窸o 22 nauczycieli, ka盥y z nich opiekuje si rednio 7 uczniami. W klasach m這dszych I-III realizowany jest tutoring wychowawczo-rozwojowy i obejmuje on wszystkich uczni闚 tych klas. Od klasy IV uczniowie sami wybieraj tutor闚, kt鏎zy realizuj tzw. tutoring rozwojowy.

NASI TUTORZY !!

1. p. Agata Biela

2. p. Justyna Borowska

3. p. Teresa Bryniak Mazur

4. p. Jolanta Cembala

5. p. Ma貪orzata Cwetler

6. p. Gra篡na Czopnik Niesytko

7. p. Gra篡na Kluz

8. p. Edyta Kominek

9. p. Renata Okrzeszowska

10. p. Marcin Smuda

11. p. Lidia Tysnarzewska

12. p. Bogus豉wa Wrzo

13. p. Urszula Wrzo

14. p. Janina Dziech

15. p. Joanna Murawska

16. p. Bo瞠na Dyrda

17. p. Monika Kominek

S DO DYSPOZYCJI UCZNI紟, KT紑ZY MOG WYBIERA

OD 11 WRZENIA,ZGxSZAJ丘 SI OSOBICIE

U WYBRANEGO TUTORA

ZAPRASZAMY !!

Poni瞠j zamieszczamy innowacj pedagogiczn jak Rada Pedagogiczna przyj窸a do realizacji w dniu 21 czerwca 2017r. w zwi頊ku z przyst雷ieniem do Projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 

 

Wychowa cz這wieka m鉅rego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej

z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problem闚 w polskiej szkole.

Autor innowacji:

 

Mariusz Budzy雟ki - tutor i trener, autor koncepcji eksperymentalnych szk馧 ALA AutorskichLice闚 Artystycznych i Akademickich

 

Autorzy adaptacji innowacji do warunk闚 szko造:

Bo瞠na Dyrda dyrektor Zespo逝 Szk馧 im.ks.prof. J霩efa Tischnera w Ligocie

Czas realizacji innowacji

Data rozpocz璚ia innowacji: 1 wrzenia 2017r.

 

Data zako鎍zenia innowacji: 30 czerwca 2018

Czas trwania innowacji 1 rok szkolny

Zakres innowacji;

 

Zmiana dotyczy: wprowadzenia modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problem闚 w polskiej szkole

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

        Ustawa z 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.);

 

        Rozporz鉅zenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk闚 prowadzenia dzia豉lnoci innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szko造 i plac闚ki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506, z pn. zm.)


 

Wprowadzenie

 

Istot niniejszej innowacji pedagogicznej, maj鉍ej charakter zmiany metodyczno-organizacyjno programowej, jest wdro瞠nie w szkole modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problem闚 w polskiej szkole.

 

Innowacja zosta豉 opracowana w oparciu o za這瞠nia i dowiadczenia pedagogiki dialogu oraz tutoringu szkolnego, jako metody edukacji zindywidualizowanej, kt鏎ej celem jest skuteczne wspomaganie ka盥ego ucznia w jego indywidualnym rozwoju, niezale積ie od uwarunkowa podyktowanych jego predyspozycjami psychofizycznymi.

 

Model zindywidualizowanej pracy z uczniem metod tutoringu zak豉da, 瞠 jest to d逝gofalowy proces wsp馧pracy nauczyciela - tutora z uczniem, nakierowany na integralny obejmuj鉍y wiedz, umiej皻noci i postawy rozw鎩 podopiecznego.

 

Istot tutoringu s indywidualne spotkania, w trakcie kt鏎ych w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi, tutor pracuje z podopiecznym, pozwalaj鉍 mu dog喚bnie pozna okrelony obszar wiedzy, rozwin寞 umiej皻no samodzielnego jej zdobywania oraz rozwin寞 sztuk maksymalnego korzystania z w豉snych predyspozycji, talent闚 i zasob闚 intelektualnych.

 

Tutoring prowadzi tak瞠 podopiecznego do m鉅roci i dojrza這ci emocjonalnej oraz spo貫cznej, poniewa:

 

           pozwala na dostrze瞠nie swych mocnych stron oraz na budowanie prawid這wej, realistycznej samooceny i poczucia w豉snej wartoci,

 

         budowany jest na wartociach, kt鏎e podziela ca豉 spo貫czno szkolna,

 

         poprzez dialogowe relacje kreuje klimat bezpiecze雟twa i wsp馧pracy,

 

          sprzyja tw鏎czemu podejciu do 篡cia i do nauki.

 

Skutecznoci modelu pracy szko造 opartej na tutoringu nale篡 upatrywa w zmianach relacji pomi璠zy nauczycielem i uczniem oraz w zakresie opieki szkolnej, i zwi頊anych z ni oddzia造wa wychowawczych. Zmiana owych relacji i id鉍e w lad za ni, zwi瘯szenie poczucia bezpiecze雟twa w szkole, zar闚no uczni闚 jak i nauczycieli, jest warunkiem budowania gotowoci ucznia do nauki, a w odniesieniu do nauczycieli, warunkiem ich gotowoci do jego wspierania. Dalekosi篹nym efektem tej zmiany powinno by

 

zintegrowanie czterech rodowisk: nauczycieli, uczni闚, rodzic闚 i pracownik闚 obs逝gi szko造 we wsp馧pracy nad wykonaniem wsp鏊nego zadania uczenia si czyli zbudowania w szkole wsp鏊noty wzajemnie ucz鉍ej si.

 

Wdro瞠nie tak opisanej innowacji pedagogicznej opartej na tutoringu w konsekwencji umo磧iwi zmian dotychczasowej organizacji systemu opieki szkolnej poprzez zast雷ienie obecnego grupowego wychowawstwa klasowego systemem zindywidualizowanym, czyli tutorskim - opartym na relacjach ka盥ego ucznia z osobna ze swym tutorem. W proponowanym modelu w wybranych klasach I, II, IIIa, IIIb i V b璠zie funkcjonowa 2 3-osobowy zesp馧 tutor闚, w ramach kt鏎ego jeden z nich b璠zie jednoczenie pe軟i funkcj wychowawcy. W klasach tych b璠zie prowadzony tutoring wychowawczo rozwojowy. Uczniowie pozosta造ch klas b璠 mieli dowolno wyboru tutora, zostan oni obj璚i tutoringiem rozwojowym. Innowacja b璠zie realizowana przez 22 nauczycieli, kt鏎zy zostan przeszkoleni z prowadzenia tutoringu szkolnego przez Instytut Tutoringu Szkolnego. Ka盥y z nauczycieli b璠zie mia pod swoj indywidualn opiek minimum 7 uczni闚.

 

Opis zasad innowacji

 

(壯1,2,3 rozporz鉅zenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. wsprawie warunk闚 prowadzenia dzia豉lnoci innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szko造 i plac闚ki (Dz. U. Nr 56, poz.506 ze zm.))

 

Tutoring wychowawczo rozwojowy

 

 

 

I.      Cele innowacji

 

1.  Cel g堯wny: Wdro瞠nie modelu pracy zapobiegaj鉍ej wykluczeniu spo貫cznemu poprzez wczesne rozpoznanie problem闚, a w razie potrzeby podj璚ie dzia豉 przywracaj鉍ych do spo貫cze雟twa i wyprowadzaj鉍ych ucznia z sytuacji kryzysowej z perspektyw na sukces.

 

2.  Cele operacyjne:

 

      zbudowanie partnerskiego sojuszu mi璠zy szko章 i rodzicami sojuszu, wsp馧dzia豉nia nauczyciela-tutora i rodzic闚 otaczaj鉍ych zgodnym wsparciem dziecko (ucznia),

 

       indywidualny, zr闚nowa穎ny rozw鎩 ucznia w oparciu o jego mocne strony,

 

      partnerskie relacje w ca貫j spo貫cznoci szkolnej oparte na postawie dialogu personalnego, prowadz鉍e do ukszta速owania w szkole wsp鏊noty wzajemnie ucz鉍ej si.

II. Organizacja innowacji /za這瞠nia i metody pracy/

 

Przewiduje si nast瘼uj鉍 cie磬 realizacji tutoringu wychowawczo-rozwojowego:

 

1.      przydzielenie przez dyrektora szko造 wybranym klasom, w kt鏎ych b璠zie realizowana innowacja tj. w klasach I, II, IIIa, IIIb i V, 2-3 nauczycieli-tutor闚, kt鏎zy b璠 tworzy zesp馧 wychowawczy,

 

2.      dokonanie wyboru jednego z nauczycieli tutor闚 do pe軟ienia funkcji wychowawcy, oraz jednoczesnego lidera-koordynatora w/w zespo逝 wychowawczego,

 

3.      przestrzeganie zasady, 瞠 uczniowie maj obowi頊ek, a ich rodzice powinni uczestniczy w zaj璚iach przewidzianych innowacj tutorialach i spotkaniach,

 

4.      dopuszczenie mo磧iwoci procesu ustalania i zmiany tutora zgodnie z opracowan wewn皻rzn procedur zak豉daj鉍, 瞠 ucze, jego rodzice lub tutor mog wnioskowa do lidera koordynatora o potrzebie zmiany tutora/podopiecznego; zmiana, o kt鏎ej mowa nie mo瞠 by dokonywana czciej ni raz w semestrze, a procedura jej przeprowadzenia nie powinna trwa d逝瞠j ni 1 tydzie,

 

5.      przyj璚ie standardowego czasu indywidualnej, bezporedniej pracy z uczniem i jego rodzicami w urednionym, miesi璚znym wymiarze okrelonym poni瞠j w pkt. 10,

 

6.      przyj璚ie zasady, 瞠 wsp馧praca tutora z uczniem ma charakter poufny i funkcjonuje tylko w relacji tutoruczerodzice; odst瘼stwo od tej zasada jest mo磧iwe jedynie w przypadkach, gdy ucze (podopieczny) mo瞠 wej w konflikt z prawem lub podejmuje dzia豉nia ryzykowne, zagra瘸j鉍e zdrowiu lub 篡ciu,

 

7.      przyj璚ie za這瞠nia, 瞠 tutor, wykorzystuj鉍 odpowiednie narz璠zia we wsp馧pracy z rodzicami, pomaga uczniowi pozna w豉sne mo磧iwoci, planowa prac i wyznaczy osobist cie磬 rozwoju i nie podejmuje si zada psychologa lub psychoterapeuty.

 

8.     Do zada wychowawcy - koordynatora zespo逝 wychowawczego, nale篡:

 

a.        prowadzenie dokumentacji z przebiegu nauczania (dziennik lekcyjny klasy, arkusze ocen, wypisywanie wiadectw),

 

b.        odbywanie spotka z ca章 klas w ramach zaj耩 z wychowawc,

 

c.        organizowanie spotka nauczycieli-tutor闚 danej klasy w ramach koordynowania ich pracy (w zale積oci od potrzeb),

 

d.        koordynowanie procedury ustalenia i zmiany tutora dla ca貫j klasy,

 

e.        w odniesieniu do oceny zachowania ustalonej przez tutora z uczniem, dokonywanie jej wpisu w dokumentacji szkolnej.

 

9.      Do zada nauczyciela-tutora cz這nka klasowego zespo逝 wychowawczego nale篡:

 

a.        prowadzenie indywidualnej praca wychowawczej z uczniami i rodzicami,

 

b.        kontrolowanie uczestnictwa ucznia w zaj璚iach i reagowanie na pojawiaj鉍e si w tym zakresie problemy,

 

c.        ustalenie (wypracowanie) wraz z uczniem oceny zachowania,

 

d.        sporz鉅zanie we w豉snym zakresie notatek, uwag oraz spostrze瞠 ze spotka z uczniem i rodzicami.

10.        Ustala si, 瞠 czas indywidualnej, bezporedniej pracy nauczyciela tutora z uczniem wynosi b璠zie w urednieniu:

 

         kl. I III szko造 podstawowej - od 5 do 15 min. co 2 tygodnie, z rodzicem do 40 min. nie rzadziej ni co 2 miesi鉍e,

 

         kl. IV VIII szko造 podstawowej - od 20 do 35 min. jeden raz w miesi鉍u, z rodzicami 30 min. co 2 miesi鉍e,

11.        Do zada tutora w odniesieniu do konkretnego ucznia nale篡:

 

a.        poznanie ucznia, w szczeg鏊noci jego zainteresowa, predyspozycji i zasob闚

b.        monitorowanie post瘼闚 i sytuacji ucznia w ci鉚u semestru,

 

c.       comiesi璚zne d逝窺ze spotkanie tutorial z uczniem,

d.       cotygodniowe, podtrzymuj鉍e relacje, kr鏒kie spotkania z uczniem,

 

e.       podsumowanie wraz z uczniem i jego rodzicami poziomu osi鉚ni皻ych efekt闚 pracy na koniec semestru (roku) z zainspirowaniem ucznia do autorefleksji,

 

f.        autorefleksja tutora na koniec semestru wraz z wnioskami do dalszej pracy

 

g.       uczestnictwo w spotkaniach klasowego zespo逝 wychowawczego oraz superwizjach,

 

h.       organizowanie indywidualnych spotka z rodzicami (opiekunami) z udzia貫m podopiecznych,

 

i.         udzia w spotkaniach z tutorem-superwizorem.

 

Tutoring rozwojowy

I.        Cele innowacji

 

1. Cel g堯wny: Wdro瞠nie modelu pracy zapobiegaj鉍ej wykluczeniu spo貫cznemu poprzez wczesne rozpoznanie mocnych stron ucznia i jego zainteresowa. Tworzenie i pilotowanie indywidualnej cie磬i rozwoju oraz wsp鏊ne wyznaczanie zada w d嘀eniu do osi鉚niecia celu.

 

2. Cele operacyjne:

 

         zbudowanie partnerskiego sojuszu mi璠zy tutorem a uczniem,

 

         indywidualny, zr闚nowa穎ny rozw鎩 ucznia w oparciu o jego mocne strony, rozpoznanie zainteresowa ucznia, wyznaczenie celu,

         wzmacnianie silnych stron ucznia, wzrost samooceny wychowanka,

         wsp鏊ne opracowanie indywidualnej cie磬i rozwoju ucznia,

         konsekwentne realizowanie wyznaczonych cel闚,

         partnerskie relacje w ca貫j spo貫cznoci szkolnej oparte na postawie dialogu personalnego,

 

 

II. Organizacja innowacji /za這瞠nia i metody pracy/

 

Przewiduje si nast瘼uj鉍 cie磬 realizacji tutoringu rozwojowego:

 

1. uczniowie z klas nie obj皻ych tutoringiem wychowawczo rozwojowym b璠 mogli dobrowolnie za zgod rodzic闚 wybra tutora spor鏚 nauczycieli tutor闚,

 

2. przestrzeganie zasady, 瞠 uczniowie maj obowi頊ek, uczestniczy w zaj璚iach przewidzianych innowacj tutorialach i spotkaniach,

 

3. dopuszczenie mo磧iwoci procesu ustalania i zmiany tutora zgodnie z opracowan wewn皻rzn procedur zak豉daj鉍, 瞠 ucze, jego rodzice lub tutor mog wnioskowa do lidera koordynatora o potrzebie zmiany tutora/podopiecznego; zmiana, o kt鏎ej mowa nie mo瞠 by dokonywana czciej ni raz w semestrze, a procedura jej przeprowadzenia nie powinna trwa d逝瞠j ni 1 tydzie,

4. przyj璚ie standardowego czasu indywidualnej, bezporedniej pracy z uczniem w urednionym, miesi璚znym wymiarze okrelonym poni瞠j w pkt. 8,

 

5. przyj璚ie zasady, 瞠 wsp馧praca tutora z uczniem ma charakter poufny i funkcjonuje tylko w relacji tutoruczerodzice; odst瘼stwo od tej zasady jest mo磧iwe jedynie w przypadkach, gdy ucze (podopieczny) mo瞠 wej w konflikt z prawem lub podejmuje dzia豉nia ryzykowne, zagra瘸j鉍e zdrowiu lub 篡ciu,

 

6. przyj璚ie za這瞠nia, 瞠 tutor, wykorzystuj鉍 odpowiednie narz璠zia, pomaga uczniowi pozna w豉sne mo磧iwoci, planowa prac i wyznaczy osobist cie磬 rozwoju i nie podejmuje si zada psychologa lub psychoterapeuty.

 

7. Do zada nauczyciela-tutora nale篡:

a. prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami opartej na mocnych stronach,

 

b. tworzenie i pilotowanie indywidualnej cie磬i rozwoju,

c. empatyczny dialog z uczniem,

d. praca nad celem i osi鉚anie celu rozwojowego,

e. kontrolowanie uczestnictwa ucznia w zaj璚iach i reagowanie na pojawiaj鉍e si

w tym zakresie problemy,

 

 

f. sporz鉅zanie we w豉snym zakresie notatek, uwag oraz spostrze瞠 ze spotka z

uczniem.

8. Ustala si, 瞠 czas indywidualnej, bezporedniej pracy nauczyciela tutora z uczniem wynosi b璠zie w urednieniu:

 

 

         kl. IV VIII szko造 podstawowej - od 30 do 45 minut jeden raz w miesi鉍u, oraz tzw. spotkania podtrzymuj鉍e relacj 5-10 minut raz na tydzie.

 

9. Do zada tutora w odniesieniu do konkretnego ucznia nale篡:

 

a. poznanie ucznia, w szczeg鏊noci jego zainteresowa, predyspozycji i zasob闚

 

b. comiesi璚zne d逝窺ze spotkanie tutorial z uczniem,

c. cotygodniowe, podtrzymuj鉍e relacje, kr鏒kie spotkania z uczniem,

 

d. podsumowanie wraz z uczniem poziomu osi鉚ni皻ych cel闚 na koniec semestru (roku) z zainspirowaniem ucznia do autorefleksji, tzw.

 

e. autorefleksja tutora na koniec semestru wraz z wnioskami do dalszej pracy

 

f. uczestnictwo w superwizjach,

 

 

g. udzia w spotkaniach z tutorem-superwizorem.

III. Przewidywane efekty dzia豉lnoci innowacyjnej

Realizacja zada uj皻ych w innowacji powinna przynie:

 

          w szkole:

 

o        zwi瘯szenie poczucia bezpiecze雟twa psychicznego uczni闚, ich rodzic闚 i nauczycieli;

 

o        og鏊ne zmniejszenie poziomu zachowa roszczeniowo-agresywnych;

 

           u ucznia, wzrost:

o        samodzielnoci;

o        odpowiedzialnoci (w tym za proces w豉snej edukacji);

o        zdolnoci do podejmowania decyzji;

o        systematycznoci, samodyscypliny i umiej皻noci planowania zaj耩;

o        umiej皻noci wyboru drogi 篡ciowej i budowania plan闚 篡ciowych;

o        umiej皻noci realizowania przyj皻ych plan闚 i pokonywania trudnoci;

o        umiej皻noci samodzielnego ucznia si (r闚nie wyboru i oceny r鏚豉 informacji)

o        samoakceptacji i poczucia w豉snej wartoci;

o        otwartoci i 篡czliwoci dla innych oraz wzrost poziomu zaufania;

o        odwagi w formu這waniu i g這szeniu w豉snych pogl鉅闚;

o        umiej皻noci tw鏎czego, samodzielnego mylenia;

o        tolerancji (akceptacji dla innych zachowa i pogl鉅闚);

o        poszanowania dla pracy innych;

o        umiej皻noci zgodnej wsp馧pracy (pracy w grupie);

o        wra磧iwoci na losy innych i odpowiedzialnoci z tym zwi頊anej.

 

           u nauczyciela, rozw鎩 i doskonalenie umiej皻noci:

 

o        篡cia w postawie dialogu z zachowaniem szacunku dla cz這wiecze雟twa ka盥ej spotkanej osoby, oraz zmianie podstawy autorytetu nauczyciela tj. rezygnacja z autorytetu nadanego wynikaj鉍ego z pe軟ionej funkcji, na rzecz autorytetu osobowoci;

 

o        nawi頊ywania, budowania dobrych relacji mi璠zyludzkich;

o        porozumiewanie si bez przemocy;

o        tworzenia strategii (plan闚) dalekich i bliskich;

o        elastycznoci w realizacji plan闚;

o        poszukiwania rozwi頊a w oparciu o analiz przyczyn i skutk闚;

o        rozwijania postawy wsp馧odczuwania;

o        zachowania w豉snej autentycznoci w profesjonalnym realizowaniu zada;

 

o        bycia konsekwentnym z zachowaniem elastycznoci w sytuacjach, kt鏎e tego wymagaj;

 

o        dostosowywania wymaga do mo磧iwoci ucznia;

 

o        oddawania, tam gdzie jest to mo磧iwe i uzasadnione inicjatywy, podejmowania decyzji i odpowiedzialnoci w r璚e podopiecznego;

 

o        nierygorystycznej systematycznoci;

o        wyczuwania i stawiania granic;

o        pe軟ienia funkcji rzecznika praw podopiecznego w szkole;

o        wyznaczania odpowiednich granic swojej odpowiedzialnoci za podopiecznego

 

           u rodzic闚:

o        wzrost zaufania do nauczycieli i szko造;

 

o        wzrost gotowoci do wsp馧pracy ze szko章 w oddzia造waniu wychowawczym i wspierania dziecka w nauce;

 

o        wi瘯sze zaanga穎wanie w 篡cie szko造;

o        wzrost wiadomoci pedagogicznej.

 

Dzia豉nia podj皻e w innowacji powinny doprowadzi do zmiany postawy, opartej na oczekiwaniach i roszczeniach, na wzajemne zrozumienie i wsp馧prac, zar闚no w odniesieniu do rodzic闚, uczni闚, jak i nauczycieli i ostateczne zbudowanie wsp鏊noty wzajemnie ucz鉍ych si siebie i od siebie podmiot闚 spo貫cznoci szkolnej

 

IV. Ewaluacja

 

1.      Zak豉dana ewaluacja innowacji b璠zie przeprowadzona przez profesjonalny zesp馧 badawczy ds. ewaluacji z這穎ny m.in. z pracownik闚 naukowych Akademii im. Jana D逝gosza w Cz瘰tochowie, kt鏎emu przewodniczy b璠zie dowiadczona badaczka tutoringu w polskim systemie owiaty.

 

2.      W odniesieniu do wdra瘸nia tutoringu w szkole, ewaluacja b璠zie skoncentrowana na jego efektywnoci w kontekcie rozwoju okrelonych kompetencji i postaw uczni闚 b璠鉍ych w relacji tutorskiej, co oznacza 瞠 zostanie opisane oddzia造wanie tutoringu na rozw鎩 ucznia w przestrzeni szkolnej, w relacjach spo貫cznych oraz na wzrost jego osobistej dojrza這ci.

 

3.      Ewaluacja zak豉da r闚nie obj璚ie badaniami tutor闚 oraz rodzic闚.

 

4.      Badanie efektywnoci tutoringu b璠zie realizowane w dw鏂h fazach:

 

a.    na pocz靖ku roku szkolnego 2017/18 zostanie dokonana analiza stanu wyjciowego w odniesieniu do klimatu spo貫cznego szko造, relacji mi璠zy uczniami, mi璠zy uczniami i nauczycielami, a tak瞠 w odniesieniu do samopoczucia uczni闚 oraz poczucia ich przynale積oci do szko造 i rodowiska lokalnego, jak r闚nie postaw nauczycieli-tutor闚.

 

b.    na koniec roku szkolnego 2017/18 zostanie przeprowadzona analiza stanu po dokonaniu wdro瞠nia dla dokonania opisu w odniesieniu do efekt闚 oddzia造wa tutoringu na badane na pocz靖ku roku szkolnego zmienne.

 

5.      Narz璠zia badawcze, kt鏎e zostan wykorzystane w procesie ewaluacji przejd stosown naukow procedur gwarantuj鉍 ich rzetelno i trafno.

 

6.      Efektem ko鎍owym ewaluacji b璠zie raport zawieraj鉍y wnioski z ewaluacji dedykowany i przekazany szkole realizuj鉍ej innowacj.